[1]
Santosa, T.A., Festiyed, F., Zulyusri, Z. and Razak, A. 2023. The Development of HOTS Instruments In Biology Learning . Jurnal Mangifera Edu. 8, 1 (Aug. 2023), 62-69. DOI:https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v8i1.166.