Yulina, I. K. (2017). Back to Nature: Kemajuan atau Kemunduran. Mangifera Edu, 2(1), 20-31. https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v2i1.15