Santosa, T. A., Festiyed, F., Zulyusri, Z., & Razak, A. (2023). The Development of HOTS Instruments In Biology Learning . Jurnal Mangifera Edu, 8(1), 62-69. https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v8i1.166