YULINA, I. K. Back to Nature: Kemajuan atau Kemunduran. Mangifera Edu, v. 2, n. 1, p. 20-31, 31 Jul. 2017.