Yulina, Indah Karina. 2017. “Back to Nature: Kemajuan Atau Kemunduran”. Jurnal Mangifera Edu 2 (1), 20-31. https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v2i1.15.