Santosa, Tomi Apra, Festiyed Festiyed, Zulyusri Zulyusri, and Abdul Razak. 2023. “The Development of HOTS Instruments In Biology Learning ”. Jurnal Mangifera Edu 8 (1), 62-69. https://doi.org/10.31943/mangiferaedu.v8i1.166.