Yulina, I. K. (2017) “Back to Nature: Kemajuan atau Kemunduran”, Mangifera Edu, 2(1), pp. 20-31. doi: 10.31943/mangiferaedu.v2i1.15.