Santosa, T. A., Festiyed, F., Zulyusri, Z. and Razak, A. (2023) “The Development of HOTS Instruments In Biology Learning ”, Jurnal Mangifera Edu, 8(1), pp. 62-69. doi: 10.31943/mangiferaedu.v8i1.166.