Yulina, I. K. “Back to Nature: Kemajuan Atau Kemunduran”. Mangifera Edu, Vol. 2, no. 1, July 2017, pp. 20-31, doi:10.31943/mangiferaedu.v2i1.15.