Santosa, T. A., F. Festiyed, Z. Zulyusri, and A. Razak. “The Development of HOTS Instruments In Biology Learning ”. Jurnal Mangifera Edu, Vol. 8, no. 1, Aug. 2023, pp. 62-69, doi:10.31943/mangiferaedu.v8i1.166.